Uitschrijven

Procedure uitschrijven

Onlangs zijn er nieuwe richtlijnen uitgegeven door het aartsbisdom in relatie tot het uitschrijven. Daarbij zijn er verschillende opties. Die worden hieronder beschreven.

- Ik wil niet meer benaderd worden door de parochie: per brief schriftelijk kenbaar maken aan locatie. Locatie vermeldt in haar bestand ´niet-actief´ en men wordt niet meer benaderd. Verhuist men echter, dan zal dat bij de nieuwe parochie ook weer moeten gebeuren.

- Ik wil niet dat mijn (geloofs)gegevens bekend zijn bij de gemeente: per brief schriftelijk kenbaar maken bij een locatie, die geeft dit door aan SILA. SILA regelt dit in de gemeentelijke basisadministraties. Verhuist men echter, dan dient men aan de nieuwe parochie zelf door te geven indien contact op prijs wordt gesteld.

- Ik wil als parochiaan uitgeschreven worden: per brief schriftelijk kenbaar maken aan de locatie. De locatie verwijdert de gegevens en meldt hem/haar af bij SILA. Bij een eventuele verhuizing wordt men niet meer benaderd. Men blijft wel lid van de rooms-katholieke kerk,

- Ik wil definitief uitgeschreven worden uit de rooms-katholieke kerk: per brief schriftelijk kenbaar maken aan het centraal secretariaat. Van belang is dat we weten waar betrokkene gedoopt is (parochie/locatie en datum). De pastoor van de parochie krijgt dit verzoek aangereikt. Hij bepaalt of de uitschrijving middels een aantekening in het doopboek definitief wordt, of dat er eerst nog een pastoraal gesprek gaat plaatsvinden met betrokkene. Het definitief uitschrijven heeft namelijk consequenties. Men kan geen sacramenten meer ontvangen, kan geen doopouder meer zijn (peter of meter), geen lid van het bestuur van een parochie of kerkelijke instelling worden en geen kerkelijke uitvaart krijgen.


TEKST OP WEBSITE BISDOM

5. Hoe kan ik uitgeschreven worden als parochiaan ?

Als een parochiaan niet meer als zodanig ingeschreven wil staan, moet hij/zij dat middels een brief schriftelijk kenbaar maken bij de parochie waarin hij/zij woont. De parochie verwijdert vervolgens de persoonsgegevens van de desbetreffende persoon uit het eigen bestand en meldt hem/haar tevens af bij de SILA. Na een verhuizing zal deze persoon dan ook niet meer benaderd worden.

Nota bene: Men wordt in dit geval weliswaar uitgeschreven als parochiaan, maar blijft formeel wel lid van de Rooms-Katholieke Kerk.6. Hoe kan ik definitief uitgeschreven worden als lid van de Rooms-Katholieke Kerk?

Er zijn mensen voor wie het uitschrijven uit een parochie niet afdoende is. Zij willen ook dat er een aantekening gemaakt wordt in het doopregister van de doopparochie dat hij/zij is uitgeschreven als lid van de Rooms-Katholieke Kerk. In dat geval moet men dit ook in de brief (zoals bij vraag 5 genoemd) aan de pastoor van de parochie waar men woont, kenbaar maken.

Noodzakelijk is dat men nauwkeurig aangeeft in welke parochie (naam van de parochie [dus niet van de parochiekerk] en plaatsnaam) men indertijd is gedoopt (zie ook een modelformulier aan het eind van dit document).

De pastoor van de parochie waar men woont zal in een brief nog eens wijzen op de gevolgen van het zich definitief uitschrijven als lid van de Rooms-Katholieke Kerk. Voorts zal hij de betreffende persoon het aanbod doen van een pastoraal gesprek. Blijft hij/zij bij het besluit om zich definitief uit te schrijven of reageert hij/zij niet binnen een termijn van twee weken na het ontvangen van de brief van de pastoor, dan zal de parochie-administratie de uitschrijving verwerken en -indien de doopparochie is aangegeven en deze op basis daarvan traceerbaar is- de doopparochie informeren. De pastoor van de doopparochie maakt vervolgens een aantekening in het doopregister dat de betreffende persoon definitief is uitgeschreven als lid van de Rooms-Katholieke Kerk.7. Welke zijn de consequenties van het definitief uitgeschreven zijn als lid van de Rooms-Katholieke Kerk ?

Als men middels een brief (zie vraag 5) schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat men een aantekening in het doopregister wil dat men definitief uitgeschreven is en men blijft bij dit besluit na (het aanbod van) een pastoraal gesprek, dan betekent dit dat men bijvoorbeeld:

· geen sacramenten meer kan ontvangen;

· geen doopouder kan zijn (peter of meter);

· niet meer lid van een bestuur van parochie of kerkelijke instelling kan zijn;

· geen kerkelijke uitvaart krijgt, tenzij bij uitzondering.

Te allen tijde kan iemand terugkomen op zijn/haar beslissing om zich definitief te laten uitschrijven als lid van de Rooms-Katholieke Kerk. Alvorens deze uitschrijving ongedaan kan worden gemaakt, is een gesprek met de pastoor van de parochie vereist.